"I dunno if i'm gonna make it." -Derek Shepherd #GreysAnatomy♥