HMRC website says this.  Speak to bank who say HMRC has actually taken tax twice!  #joy