You made me do it & ill do it again if i have to...had to tell whos boss;sorry. @CapitalFM_kenya @KTNKenya #bbboy