#Greekmythology doodles Athena, Hera, Apollo, and Artemis