#sotrue #whydoes #loveing #someone #havetobe #sohard