Store got the Kobe 8 Pythons. Can't wait. #Kobe8System