@RachelEvans1 Brand Ambassador 4 @BioSynergyUK #FitnessCelebrity #FitnessModel in @DailyMirror @Star_Magazine