@RachelEvans1 Brand Ambassador 4 @BioSynergyUK  #FitnessCelebrity #FitnessModel in @DailyMirror @Star_Magazine