@AshleySerena @PhysicistLisa @VanityGames bat sketches!