Nhà thờ thành phố. Nhớ và quên là chuyện của người.