What do you get when you mix bai5 w/ Chobani? A Cho-bai-nani! Wishing you a deliciously smooth Monday morning!