Shotokan #karate #goju Tournament @ Dai Ichi Shotokan Karate Do, Houston, TX