#hockeymom brag: the man-child getting his varsity letter. #hockeytimeinTexas