@samoere_2013 SILMI SABILA /23 thn/167cm/48kg/BANDUNG #SAMOEREthemovie