Definitely Crazy Five <3 #ShingoshandonTsuyoponsheart