#23 White shooting free throws. 16-15 White #13&15  #OHBC