@StLawrenceMkt sandwich! Best bf goes to @imnotandy #nomnomnom