mini pancakes to keep me going!! :3 #hellweek #econ141