رشته کوه های آلپ در ایتالیا و نوار کهکشان راه شیری #MilkyWay