@KTNKenya @CapitalFM_kenya Shut eye after heavy lunch-on the sofa as smooth jazz plays @WhiteHouse