With a taste of your lips, I'm on a ride.. You're toxic I'm slippin' under! #Toxic