#Sharepict @cherlychibi @steffychibi | dahSyat Awards RCTI | #Girlband | #CherryBelle | #Cherly #Steffy |  |