#Naga #Sadhu at the #Kumbha Mela. Naga #Sadhus wear their hair in thick dreadlocks.
 © #Ebook Mother#Ganga