GGJ2013 福島会場、始まったな。 #GGJFKS13 #GGJTUT13 #fukushima