"Hello! My name is Mairon. I'm a blacksmith." #sauron