Usai wawancara David Paich (Toto) di Hilton Hotel 1996