@maipu_chile @SMAPA_MAIPU. dejaron la cagá. #SiYoTuvieraMuchaPlata esto no pasaria