Sean Payton and Joe Vitt at the Senior Bowl (AP Photo)