They are so crazy beautiful together!! #BeHappy @ninadobrev @iansomerhalder @tvdfansonline #NinaDobrev #IanSomerhalder