@mozumokitokuta Here ya go! im studying na alsooo. yayyy.