snack, jan 22:warm potato & tomato, parmesan, panko. pairing sake: sasanigori wine: kiara @JaBistro222