Bernardo Family yesterday at MOA Arena. #TeamMikay #Yellow