Fuck you Montreal and Toronto #Ottawa #Boston <3 <3