Hat & T-shirt Day! #Patriots #Ravens #AFCChampionship #RAYtirement