OH MY GOD BILL NYE. Am I nerd for loving this? #billnye #basicbitch #nerdjoke