Babysitting Ridge's kids >  babysitting any other kids