Omg yes, found my missing zebra sock! #BestDayEver