Idr 135 #shanghai plain top #POBangkok #DFSjanuary