No wonder @cal29lee was slipping today @VLyzniak #slipons