เดอะดาวคนแรก ที่นภัทรถ่ายรูปคู่แล้วปล่อยเอง #38 #กันแกง