@barest_smidgen Happy Birthday, Ducks. Many more of them. #TimesInfinity