Check this out #threewordtweet #GranCerdo #pokesthepigsintheeye