Happy 91st birthday Betty White! Forever a #GoldenGirl @BettyMWhite