ప్రముఖ వ్యంగ్య చిత్రకారులు జయదేవ్ గారు తెంగ్లీష్ మాట్లాడే తింగరిగాళ్ళ మీద మీద సంధించిన వ్యంగ్యాస్త్రం ! #Telugu