Found Chris-Chris' source of energy #EdHardy @gordonkeith