Not taking sides cuz I luv them both #LuvbothNickiandMariah