Zachary Furnish-John doesn't fucking like what you're wearing!