@smorton85 Hey, girl. #MavsHeyGirl #Maction @MissouriMavs