@smorton85 Hey, girl. #MavsHeyGirl @MissouriMavs #Maction