Zhi Qing's drawing of Wen Bin... A wild rocker, yay! #Beyond 20